Een geschenk uit de natuur
Unieke collectie edelstenen
Puur & Persoonlijk advies
0
Een geschenk uit de natuur
Unieke collectie edelstenen
Puur & Persoonlijk advies

Algemene voorwaarden

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij

deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel te allen tijde van

toepassing tenzij anders overeengekomen.

 

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Signed by Nature: de opdrachtnemer zoals vermeldt (geregistreerd onder KvKnr: 08149646)

in de betreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht;

 1. opdrachtgever: een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een opdracht wil laten uitvoeren door Signed by Nature.
 2. opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever ontwikkelen en/of leveren van producten en diensten.

Toepassing

Artikel 2

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan­biedingen, bestellingen, aankopen, werkzaamheden, offertes en overeen­komsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Signed by Nature ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door Signed by Nature schriftelijk zijn aanvaard.

Aanbieding en aanvaarding

Artikel 3

 1. Signed by Nature biedt de uitvoering van een opdracht / diensten / producten aan door overlegging van een offerte of door een aanbod in de (web)winkel.
 2. Alle aanbiedingen van Signed by Nature zijn vrijblijvend en Signed by Nature behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Signed by Nature. Signed by Nature is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Signed by Nature dit zo spoedig mogelijk aan u mee.
 4. De opdrachtgever kan het aanbod tot de uitvoe­ring van een dienst / opdracht schriftelijk aanvaarden bin­nen dertig dagen na ontvangst van een offerte tenzij in de offerte anders bepaald is.                  

Prijzen en Betalingen

Artikel 4

 1. De vermelde prijzen op de website www.signedbynature.nl en in de fysieke winkels zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 2. De vermelde prijzen in offertes naar bedrijven voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op banknummer: NL 62 RABO 0319 1722 01 ten name van Signed by Nature binnen 14 dagen.
 4. Indien overeengekomen kan betaling plaatsvinden door middel van vooruitbetaling op banknummer: IBAN NL 62 RABO 0319 1722 01 ten name van Signed by Nature. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling toegezonden.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Signed by Nature
 6. De verzendkosten worden in de offerte meegenomen en/of worden duidelijk vermeld op de website.
 7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.

Levering

Artikel 5

 1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2 á 3 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van bedrijf vakanties/reizen/ziekte kan deze periode langer uitvallen), tenzij anders is aangegeven op de website of in de offerte.
 2. De door Signed by Nature opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
 3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd worden afgeweken, dit zal aan de klant worden gemeld.
 4. Mocht Signed by Nature om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal te allen tijde het eventuele vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct worden terugbetaald aan de klant.
 5. Signed by Nature is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Signed by Nature gedragen tenzij het verzenden in delen geschiedt op verzoek van de klant.

Uitvoering van een opdracht

Artikel 6

 1. Signed by Nature zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Signed by Nature.
 3. De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Signed by Nature en de opdrachtgever.
 4. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden.
 5. De meerkosten die het gevolg zijn van een langere tijdsduur van de uitvoering van een opdracht en/of van extra kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien reiskosten worden overeengekomen dan geldt hiervoor een vergoeding die in de offerte zal worden vermeld.

Terbeschikkingstelling van medewerkers

Artikel 6

 1. Naast medewerkers van Signed by Nature kunnen ook medewerkers van derden worden betrokken bij de uitvoering van een opdracht.
 2. Signed by Nature is vrij een medewerker door een andere te vervangen. Signed by Nature garandeert dat de vervangende medewerker van vergelijkbare kwaliteit is.
 3. De uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen voor Signed by Nature zijn van overeenkomstige toepassing op de medewerkers.

Vergoeding

Artikel 7

 1. De opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte vermelde tarieven en kostenramingen. De hoogte van de vergoeding wordt in een overeen­komst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht vermeld. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toe­doen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden conform het overeengekomen betaalschema. De betaling geschiedt binnen 8 dagen na verzending van de factuur. Indien de betaling niet geschiedt zoals is overeengekomen zal Signed by Nature aan de opdrachtgever een rente a 1,25% per maand berekenen, gerekend vanaf de vervaldag van de overeengekomen betaling.
 3. Signed by Nature heeft het recht verdere uitvoering van een opdracht te weigeren of op te schorten indien                                                         

         de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 Tussentijdse beëindiging of annulering

Artikel 8

 1. De opdrachtgever en Signed by Nature kunnen elk eenzijdig de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht beëindigen indien zeer dringende redenen de opdrachtgever dan wel Signed by Nature niet langer in staat stellen de overeengekomen prestaties te leveren.
 2. Wanneer de opdrachtgever dan wel Signed by nature de verbintenissen uit een overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht niet nakomt en gedurende dertig dagen na ontvangst van een verzoek tot nakoming en/of schadevergoeding door de ander, in gebreke blijft, en de schade niet vergoedt, is de ander gerechtigd om de overeenkomst na dertig dagen te beëindigen.
 3. Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, kan Signed by Nature van geleden verlies of gederfde winst een bedrag van tenminste 1/2 (een tweede) van de overeengekomen prijs van een te leveren product of dienst, dan wel een bedrag van het overeengekomen gemiddelde van de vergoeding voor het aantal reeds gewerkte dagen voor de uitvoering van een opdracht in reke­ning brengen bij de opdrachtgever.
 4. Indien geplande (deel)afspraken voortvloeiende uit de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever worden geannuleerd of verzet binnen 30 werkdagen voor de geplande afspraak kan 50 % van de voor de (deel)afspraak overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht. Bij eenzijdige annulering of verplaatsing van een afspraak binnen 15 werkdagen voor geplande datum is 80 % van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij eenzijdige annulering of verplaatsing van een afspraak binnen 7 werkdagen voor geplande datum is 100 % van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9

 1. Auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, die worden gebruikt voor de uitvoering van een opdracht of die het resultaat daarvan zijn, blijven eigendom van Signed by Nature.
 2. Aan de opdrachtgever kan een licentie worden ver­leend om een door Signed by Nature geleverd product te verveelvoudigen onder nader overeen te komen voorwaarden.
 3. De opdrachtgever en eventuele kopers van een aan de opdrachtgever geleverd product hebben het recht het product naar eigen inzicht te gebruiken, maar zij mogen op geen enkele wijze inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom van Signed by Nature.
 4. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Signed by Nature verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op de klant.

Klachten en garantie

Artikel 10

 1. Eventuele klachten kunnen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend binnen veertien dagen nadat de uitvoering van een opdracht is beëindigd. Voor zover aantoonbaar is dat tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht aan Signed by Nature te verwijten zijn, zal deze worden hersteld zonder dat kosten aan de opdrachtgever in reke­ning worden gebracht.

 Reclames en Aansprakelijkheid

Artikel 11

 1. Signed by Nature is niet aansprakelijk voor schade die voort­vloeit uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of voor enige winstderving van de opdrachtgever, tenzij de schade het resultaat is van nalatigheid, grove schuld of opzet. De eventuele aansprakelijkheid van Signed by Nature voor schade is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die voor de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever ontvangt.
 2. De opdrachtgever stelt geen van de medewerkers van Signed by Nature die is betrokken bij de uitvoering van een opdracht aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, voor verlies of voor enige winst­derving.
 3. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Signed by Nature daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie dagen na de aflevering op de hoogte te stellen.
 4. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Signed by Nature is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.
 5. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 dagenna levering retour zenden aan het postadres van Signed by Nature:

Signed by Nature
Demer 42, 5256 EJ, Heusden
Nederland

 1. Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terugkomen. Tevens dient de retourzending door u voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Signed by Nature niet worden vergoed.
 2. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Signed by Nature, dan wel tussen Signed by Nature en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Signed by Nature, is Signed by Nature niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Signed by Nature.

Persoonsgegevens

Artikel 12

 1. Signed by Nature houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Signed by Nature respecteert de privacy van alle gebruikers van haar internetsite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen of de nieuwsbrief waarvoor de klant zich opgeeft te versturen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Signed by Nature.

Overmacht

Artikel 13

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Signed by nature in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Signed by Nature gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Signed by Nature kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Diversen
Artikel 14

 1. Indien u aan Signed by Nature opgave doet van een adres, is Signed by Nature gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Signed by Nature schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Signed by Nature gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Signed by Nature deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Signed by Nature in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Signed by Nature vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Signed by Nature is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 15

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 2. Eventuele geschillen zullen in overleg tussen Signed by Nature en de opdrachtgever worden opgelost. Wanneer een geschil ondanks overleg blijft bestaan, zal het geschil in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 Incassokosten

Artikel 16

Signed by Nature heeft het recht op de opdrachtgever te verhalen alle kosten van invordering, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever ongeacht de werkelijke kosten aan Signed by Nature verschuldigd een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag, behoudens het in artikel 10 lid 2 bepaalde.

 

 

 

 

Kunnen wij je helpen?

Bel ons of bezoek de winkel

De winkel is zaterdag open van 11 - 17u
Ook open op afspraak.

06-21117500

E-mail

Wij reageren zo snel mogelijk

E-mail

Social media

Review LogoWij scoren een op

Signed by Nature

Demer 42
5256 EJ Heusden
Nederland Bekijk op Google Maps

NL001665437B65
08149646